ajax loader

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Benautic Marine Parts / Benautic Watersport, hierna te noemen: “Benautic”, en een Wederpartij waarop Benautic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Benautic, voor de uitvoering waarvan door Benautic derden dienen te worden betrokken.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Benautic.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Benautic zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Benautic kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Benautic niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.5 Gegevens betreffende het product zoals eigenschappen, kleur, maten etc. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen ed. door Benautic bij de aanbieding verstrekt, zijn niet bindend.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
3.1 Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen voor rekening van de Wederpartij. Producten worden uiterlijk binnen 14 dagen, na het sluiten van de overeenkomst geleverd, tenzij anders wordt aangegeven.
3.2 De verzending geschiedt via Post NL, of op een door Benautic andere aangegeven wijze. Wenst Wederpartij een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor de rekening van Wederpartij. Alle zendingen geschieden op risico van Wederpartij.
3.3.1 De zichttermijn bedraagt 7 dagen. Bij retourzending zijn de retourverzendkosten voor Wederpartij. Speciaal bestelde, elektrische, tweedehands- onderdelen, boten en (buitenboord)motoren kunnen niet retour. Afgeprijsde en producten die reeds gemonteerd zijn door Wederpartij kunnen eveneens niet retour.
3.3.2 Voor zakelijke afnemers is de maximale waarde van teruggenomen goederen beperkt tot 2% van de netto aankopen van de klant bij Benautic gedurende de afgelopen 12 maanden. Goederen met populariteit (courantheid/hardlopers) kunnen niet retour.
3.4 De overeenkomst tussen Benautic en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.5 Alle door Benautic te verrichten werkzaamheden, anders dan levering van goederen, worden alleen uitgevoerd na schriftelijke overeenkomst tussen Benautic en Wederpartij.
3.6 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Benautic derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Benautic dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.7 Benautic heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.8 Benautic is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
4.1 Benautic is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
4.1.1 de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
4.1.2 na het sluiten van de overeenkomst Benautic ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
4.1.3 de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
4.2 Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Benautic kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Benautic gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien Benautic op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Benautic vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Benautic op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.5 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
5.1 Benautic is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Benautic geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Benautic niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Benautic heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Benautic zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Benautic kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4 Indien Benautic ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Benautic gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Benautic in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Benautic totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Benautic gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
6.2 Door Benautic geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
6.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Benautic veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Benautic daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 7 Betaling en incassokosten
7.1 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling plaats te vinden op het moment van aflevering. Bestellingen die vooraf betaald worden, versturen wij met een gereduceerd verzendtarief.
7.2 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd.
7.3 Benautic heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.4 Benautic kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
7.5 Benautic kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.7 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
8.1 De door Benautic te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Benautic kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Gebruikte goederen zijn uitgesloten van garantie. Op reparaties verlenen wij één maand garantie, mits goederen in originele staat verkeren en jonger zijn dan twintig jaar.
8.3 Indien de door Benautic verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
8.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Benautic, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Benautic geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
8.5 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen zeven dagen na ontdekking schriftelijk aan Benautic te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Benautic in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Benautic in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.6 Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
8.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Benautic is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de Wederpartij of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld van Benautic wordt aangetoond.
9.2 Indien Benautic onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
9.3 Benautic is uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander te Benautic keuze, zonder dat Wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
9.4 Benautic is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade bij de Wederpartij of derden, zoals bedrijfsstoringen en inkomstenderving door welke oorzaak dan ook ontstaan.
9.5 Benautic is nooit aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de andere partij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
9.6 Schade welke wordt veroorzaakt tijdens werkzaamheden door een derden (hulppersoon), komt volledig voor rekening van Wederpartij.
9.7 Benautic is niet aansprakelijk voor schade, goederen die in het water gevallen of geworpen zijn, ontstaan tijdens werkzaamheden op of aan het water.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Benautic partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 Retentierecht & recht van verkoop
11.1 Wanneer Benautic goederen van Wederpartij onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteedt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever. Benautic heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Wederpartij nog betalingen verschuldigd is of indien er andere vorderingen zijn die voortvloeien uit een contractuele relatie met Wederpartij.
11.2 Indien Wederpartij binnen zes maanden na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de goederen niet heeft opgehaald, wordt Werderpartij geacht afstand te hebben gedaan van deze goederen. Benautic heeft na de periode van zes maanden het recht om tot verkoop over te gaan van de goederen van de in verzuim zijnde Wederpartij. Vervolgens heeft Benautic het recht om uit de opbrengst van verkoop zijn volledige vordering op Wederpartij te verhalen.

Artikel 12 Vervangen onderdelen
12.1 De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht door Benautic ter beschikking gesteld, indien Wederpartij daar bij het verstrekken van de opdracht om gevraagd heeft.

Artikel 13 Stalling
13.1 De stalling van uw boot of motor tijdens verblijf bij Benautic is geheel voor uw eigen risico.
13.2 Indien Wederpartij binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de boot of motor niet heeft opgehaald, kan Benautic een redelijke vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
14.1 Benautic behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Benautic heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden
15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op onze website: www.benauticwatersport.nl
15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Benautic.
15.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Chat openen
Welkom bij Benautic Watersport
Buitenboordmotor nog op voorraad? Kijk op benauticshop.nl & reserveer of bestel direct.
Vragen over onderdelen? Ons magazijn werkt uitsluitend per mail: info@benauticwatersport.nl
Vragen over onderhoud of reparatie? Ik help u graag verder op Whatsapp.