ajax loader

Artikel 1 Definities
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Benautic: Benautic Watersport / Benautic Marine Parts
Wederpartij: De leverancier van Benautic bij (de voorbereiding en totstandkoming van) een Overeenkomst;
Overeenkomst: Een overeenkomst voor de levering van Producten door Wederpartij aan Benautic
Producten: Goederen en Diensten
Goederen: Enigerlei zaak (stoffelijk voorwerp)
Diensten: Dienstverlening in het kader van een opdracht, aanneming van werk of met betrekking tot de inkoop van Goederen
Inkoopvoorwaarden: Deze algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op (de wijze van totstandkoming van) alle Overeenkomsten in de ruimste zin van het woord.
2.2 Bij innerlijke tegenstrijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst en de Inkoopvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. Afwijking van de Inkoopvoorwaarden is alleen mogelijk bij schriftelijke overeenkomst tussen Wederpartij en Benautic.
2.3 De algemene voorwaarden van Wederpartij zijn niet van toepassing en worden door Benautic uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens indien en voor zover deze door Benautic schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Overeenkomsten tussen Benautic en Wederpartij komen tot stand nadat een schriftelijk aanbod daartoe van Wederpartij door Benautic uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is bepaald, gelden alle aanbiedingen van Wederpartij als onherroepelijk gedurende een periode van tenminste drie maanden.
3.2 De met een aanbieding gepaard gaande kosten, waaronder begrepen de kosten van eventuele monsters, proefzendingen en voorbeeldmaterialen, komen volledig voor rekening van Wederpartij.
3.3 Benautic is niet gehouden om monsters, proefzendingen, voorbeeldmaterialen en dergelijke die hem in het kader van een aanbieding door Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, te retourneren. Zulks ongeacht of een Overeenkomst al dan niet tot stand is gekomen.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen van Producten zijn exclusief BTW en inclusief alle andere belastingen, rechten en vergoedingen (zoals licentievergoedingen) en inclusief alle kosten voor verpakking, verzekering en transport, levering en lossen op het door Benautic aangegeven adres.
4.2 Alle prijzen van Producten zijn vast en kunnen, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Benautic, op geen enkele grond (waaronder nadrukkelijk begrepen gestegen loonkosten, materiaalkosten en grondstoffenkosten) worden verhoogd.
4.3 Indien de Overeenkomst geen prijzen vermeldt, zal Wederpartij aan Benautic een marktconforme prijs berekenen. Benautic heeft recht op iedere korting die door Wederpartij gewoonlijk wordt toegekend bij directe betaling, bulkafname en dergelijke, ongeacht of deze op voorhand expliciet is overeengekomen.

Artikel 5 Wijzigingen en meer/minderwerk
5.1 Benautic heeft het recht schriftelijk en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, wijzigingen in de aard en omvang van de te leveren Producten te verlangen.
5.2 Binnen 14 kalenderdagen na een dergelijk verzoek tot wijziging van de Overeenkomst, informeert Wederpartij Benautic schriftelijk over de gevolgen van de gewenste wijzigingen voor (in ieder geval) de prijs en levertijd. Hierbij zal zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke Overeenkomst worden gehandeld. Benautic heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder enigerlei verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de door Wederpartij opgegeven nieuwe voorwaarden voor hem niet aanvaardbaar zijn. Van dit recht tot ontbinding van de Overeenkomst zal Benautic niet op onredelijke wijze gebruik maken.
5.3 Wederpartij heeft uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Benautic het recht om de Overeenkomst op een andere dan de overeengekomen wijze uit te voeren. Alle gevolgen van niet nakoming van deze bepaling zijn voor rekening en risico van Wederpartij.
5.4 De kosten van meerwerk zijn uitsluitend door Benautic aan Wederpartij verschuldigd indien en voor zover dit meerwerk schriftelijk door Benautic is goedgekeurd. Minderwerk wordt op de overeengekomen prijs in mindering gebracht.

Artikel 6 Annulering Overeenkomst
6.1 Benautic heeft het recht om een Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering zonder nadere motivering geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij op te zeggen.
6.2 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst is Benautic enkel gehouden om de door Wederpartij in redelijkheid gemaakte kosten (onder aftrek van eventuele besparingen) die direct verband houden met de tussentijdse opzegging van (een deel van) de Overeenkomst en niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt, aan Wederpartij te vergoeden. Deze vergoeding zal de prijs voor het deel van de Overeenkomst dat is opgezegd, niet overstijgen. Wederpartij heeft nimmer recht op vergoeding van indirecte schade zoals bijvoorbeeld winstderving.
6.3 Wederpartij dient de kosten, die hij in verband met gehele of gedeeltelijke annulering van een Overeenkomst bij Benautic in rekening brengt, inzichtelijk te maken. Desgewenst zal Wederpartij een door Benautic aangewezen persoon inzage in zijn relevante administratie verlenen.

Artikel 7 Levertijd
7.1 Het tijdstip van levering ingevolge de Overeenkomst is bindend voor Wederpartij. Indien geen specifieke leveringsdatum of leveringstermijn is overeengekomen, zal Wederpartij Benautic tijdig van het tijdstip van levering op de hoogte stellen.
7.2 Overeengekomen levertijden gelden altijd als fataal. Ingeval een levertijd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Benautic door Wederpartij niet in acht wordt genomen, heeft Benautic het recht om de Overeenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd zijn overige contractuele en wettelijke rechten, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.3 Wederpartij informeert Benautic onmiddellijk schriftelijk over iedere vertraging in uitvoering van de Overeenkomst met vermelding van de omstandigheden die de vertraging veroorzaken en de verwachte duur van de vertraging.

Artikel 8 Verpakking en transport
8.1 Wederpartij dient de Goederen zodanig te verpakken en beveiligen dat zij bij het overeengekomen vervoer het leveringsadres in goede staat bereiken en de levering aldaar veilig kan geschieden.
8.2 Benautic is niet verplicht verpakkingsmateriaal van Goederen aan Wederpartij te retourneren. Op verzoek van Benautic zal Wederpartij het verpakkingsmateriaal kosteloos retour nemen. Wederpartij zal herbruikbaar verpakkingsmateriaal altijd retour nemen.
8.3 Wederpartij is met betrekking tot Goederen verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke nationale, internationale en/of supranationale voorschriften inzake verpakking en vervoer. Benautic heeft het recht om Goederen te weigeren indien Wederpartij niet aan deze voorschriften heeft voldaan.

Artikel 9 Materialen, hulpmiddelen en vergunningen
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Wederpartij zelf zorg dragen voor alle materialen en hulpmiddelen die voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst benodigd zijn. Materialen en hulpmiddelen dienen van deugdelijke kwaliteit te zijn, te voldoen aan alle wettelijke vereisen en te zijn voorzien van de vereiste certificaten.
9.2 Benautic heeft het recht om door Wederpartij gebruikte materialen en hulpmiddelen te (laten) controleren op conformiteit met toepasselijke wet- en regelgeving. Wederpartij zal aan dit onderzoek zijn volledige medewerking verlenen. Bij afkeuring van door Wederpartij gebruikte materialen of hulpmiddelen, zal Wederpartij deze onverwijld vervangen door deugdelijke materialen of hulpmiddelen.
9.3 Wederpartij zal alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Benautic, materialen en/of hulpmiddelen op het bedrijfsterrein van Benautic opslaan. Wederpartij draagt het risico van verlies of diefstal van bij Benautic opgeslagen zaken ongeacht of deze eigendom zijn van Wederpartij of van derden.
9.4 Indien Benautic in verband met uitvoering van de Overeenkomst zaken aan Wederpartij ter beschikking stelt, geschiedt dit ten titel van bruikleen. Wederpartij zal de benodigde voorzorgsmaatregelen nemen tegen diefstal en verlies van deze zaken en ze als een goed huisvader (laten) gebruiken en bewaken.
9.5 Wederpartij is voor zijn rekening en risico verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen, ontvangen en naleven van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en overige vereisten voor deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10 Personeel
10.1 Wederpartij staat er voor in dat de Overeenkomst wordt uitgevoerd door vakbekwame werknemers en hulppersonen welke voldoen aan de specifieke vereisten ingevolge de Overeenkomst en in ieder geval aan de gebruikelijke vereisten van professionaliteit in de betreffende bedrijfstak.
10.2 Wederpartij maakt in beginsel uitsluitend gebruik van eigen personeel.
10.3 Op eerste verzoek van Benautic doet Wederpartij schriftelijk opgave van de personen die hij voor uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, met vermelding van hun personalia en professionele kwalificaties.
10.4 Wederpartij zal ervoor zorgen dat alle werknemers en hulppersonen van Wederpartij een geldig identiteitsbewijs bij zich dragen als zij zich op de terreinen en/of in de gebouwen van Benautic bevinden. Benautic heeft het recht om werknemers en hulppersonen van Wederpartij, te verzoeken zich te legitimeren alvorens te betrekken bij de uitvoering van een Overeenkomst.
10.5 Wederpartij garandeert dat de ingezette personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten gerechtigd zijn om arbeid te verrichten in Nederland en daartoe beschikken over een tewerkstellingsvergunning voor zover vereist volgens de Wet arbeid vreemdelingen. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Wederpartij ten gunste van Benautic een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van EUR 20.000,- (twintigduizend euro) per overtreding en van EUR 5.000,- (vijfduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete geldt onverminderd de overige rechten en vorderingen van Benautic op grond van de Overeenkomst en wet, waaronder begrepen het recht naast de boete aanvullende en vervangende schadevergoeding en/of nakoming te vorderen waarbij de boete niet in mindering strekt op de schadevergoedingsverplichting van Wederpartij.
10.6 Wederpartij vrijwaart Benautic tegen alle aanspraken van de arbeidsinspectie c.q. de toezichthouder op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Vreemdelingenwet. Hieronder worden expliciet, doch niet uitsluitend, de opgelegde (bestuurlijke) boetes en eventuele kosten van rechtsbijstand verstaan. Wederpartij zal alle schade vergoeden die Benautic als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
10.7 Benautic heeft het recht om werknemers en hulppersonen van Wederpartij de toegang tot zijn terreinen en/of gebouwen te ontzeggen, dan wel van Wederpartij te verlangen dat hij deze personen onverwijld van zijn bedrijfslocatie verwijdert, indien zij: a. naar de mening van Benautic kennelijk ongeschikt zijn voor hun taak; b. zich op enigerlei wijze misdragen; c. de bedrijfsregels van Benautic niet in acht nemen; d. de veiligheid op de bedrijfslocatie van Benautic in gevaar brengen; e. overigens in strijd met een verplichting uit de Overeenkomst handelen. Wederpartij draagt onverwijld zorg voor adequate vervanging van verwijderde personen zonder daarvoor extra kosten bij Benautic in rekening te brengen.
10.8 Wederpartij vrijwaart Benautic voor aanspraken van zijn werknemers en hulppersonen in verband met de uitvoering van enigerlei Overeenkomst.

Artikel 11 Belastingen/sociale lasten
11.1 De bepalingen in artikel 11 van de Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing indien de Wederpartij bij het verlenen van Diensten aan Benautic arbeidskrachten ter beschikking stelt ter uitvoering van de Overeenkomst.
11.2 Wederpartij dient te beschikken over en op eerste verzoek van Benautic te tonen: a. een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de in artikel 10 bedoelde perso(o)n(en); b. een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit (onder meer) blijkt dat Wederpartij arbeidskrachten ter beschikking stelt als bedoeld in de Wet Allocatie Arbeidsrechten door Intermediairs; c. Indien de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst worden uitgevoerd door (een) zelfstandige(n): een geldige Verklaring Arbeidsrelatie van de belastingdienst, waaruit blijkt dat de in de Overeenkomst genoemde vergoeding wordt aangemerkt als winst uit onderneming (VAR-wuo) of als inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap (VAR-dga) en waaruit blijkt dat deze is afgegeven met het oog op de werkzaamheden die uit de Overeenkomst voortvloeien. De VAR-verklaring dient steeds opnieuw aan Benautic te worden verstrekt voordat de looptijd van de oude verklaring is verstreken.
11.3 Wederpartij is gehouden tijdens de gehele duur van iedere Overeenkomst een deugdelijke loonadministratie te voeren. In deze loonadministratie is in ieder geval opgenomen een kopie van het identificatiebewijs en het Burgerservicenummer (voorheen Sofinummer) van het personeel dat in het kader van de Overeenkomst werkzaam is. Desgewenst geeft Benautic aan Wederpartij inzage in zijn relevante loonadministratie. 11.4. Wederpartij is verantwoordelijk voor en staat er jegens Benautic voor in dat alle verplichtingen uit hoofde van sociale verzekering- en belastingwetgeving met betrekking tot personeel dat door Wederpartij voor uitvoering van een Overeenkomst wordt ingezet, wordt nageleefd. Wederpartij vrijwaart Benautic voor enigerlei aansprakelijkheid jegens de Belastingdienst, het UWV en/of derden wegens het niet naleven door Wederpartij van diens verplichtingen ingevolge sociale verzekering- en/of belastingwetgeving.
11.5 Wederpartij zal op eerste verzoek aan Benautic verstrekken een “Verklaring nakoming fiscale verplichtingen” van de Belastingdienst en/of een door zijn externe accountant getekende verklaring waaruit blijkt dat Wederpartij in het kader van de lopende Overeenkomst(en) heeft zorg gedragen voor tijdige afdracht van verschuldigde sociale premies, loonbelasting en omzetbelasting.
11.6 Indien Benautic constateert of het gerechtvaardigde vermoeden heeft dat Wederpartij niet aan zijn verplichtingen ingevolge de sociale verzekering- en/of belastingwetgeving voldoet of zal voldoen, heeft Benautic het recht een rechtstreekse voldoende gespecificeerde storting te doen op de bankrekening van de Belastingdienst ter hoogte van het geschatte bedrag aan verschuldigde sociale premies, loonbelasting en/of omzetbelasting. Benautic heeft alsdan tevens het recht om het betreffende bedrag met enigerlei vordering van Wederpartij te verrekenen.
11.7 Benautic is gerechtigd de Overeenkomst met de Wederpartij met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Wederpartij, dan wel door haar ingeschakelde derden, achterstallig zijn met de betaling van verschuldigde sociale premies, loonbelasting en/of omzetbelasting, zonder tot schadevergoeding tegenover Wederpartij gehouden te zijn.
11.8 Indien Benautic zulks wenst, zal een bedrag ter hoogte van de door Wederpartij verschuldigde loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies in verband met het verrichten van werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst worden betaald op een G-rekening als bedoeld in artikel 34 Invorderingswet, die door Wederpartij wordt ingesteld of in stand wordt gehouden.
11.9 De Wederpartij staat er voor in te voldoen aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2-norm en geregistreerd te staan in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Artikel 12 Controle voor uitvoering van de Overeenkomst
12.1 Benautic is te allen tijde bevoegd, maar niet verplicht, controle uit te (laten) oefenen op de uitvoering van de Overeenkomst, de kwaliteit van de Producten, de deugdelijkheid van door Wederpartij gebruikte materialen en hulpmiddelen en de deskundigheid van het door hem ingeschakelde personeel. Wederpartij zal hieraan alle benodigde medewerking verlenen.

Artikel 13 Uitvoering Overeenkomst
13.1 Goederen worden geleverd op het door Benautic opgegeven afleveradres.
13.2 Ingeval Benautic wegens bijzondere omstandigheden niet in staat is de Producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, stelt Wederpartij op verzoek van Benautic de levering van de Producten uit gedurende een door Benautic te bepalen redelijke periode.
13.3 Teneinde de controle en opslag van de goederen mogelijk te maken, dient de Wederpartij elke zending te identificeren met een of meer etiketten met daarop alle vereiste specificaties. Elke levering van Goederen gaat gepaard met een vrachtbrief of ander document met daarin een beschrijving van de geleverde Goederen en een verwijzing naar de Overeenkomst. De verpakking van de Goederen en de begeleidende documenten dienen een duidelijk verzendkenmerk van Wederpartij te dragen.
13.4 Goederen dienen in beginsel per order in één zending te worden geleverd. Benautic heeft het recht om niet overeengekomen deelleveringen zonder voorafgaande kennisgeving voor rekening en risico van Wederpartij te retourneren.
13.5 Wederpartij zal Benautic tijdig de benodigde informatie doen toekomen om de Goederen in ontvangst te kunnen nemen. In geval van afwezigheid van de informatie zoals vermeld in artikel 13.3 van deze Inkoopvoorwaarden zal de levering, en met name de leveringsdatum, geacht worden geschied te zijn op de dag waarop Benautic de benodigde informatie alsnog ontvangt; in samenhang daarmee zal de aanvaardingstermijn van de levering eveneens op die dag starten.
13.6 De Goederen worden geleverd in de overeengekomen hoeveelheden. In geval meer respectievelijk minder Goederen dan overeengekomen worden geleverd en de afwijking groter is dan gebruikelijk in de betreffende branche, heeft Benautic het recht het meerdere te weigeren of voor rekening en risico van Wederpartij te retourneren, en in geval minder wordt geleverd de Goederen te weigeren.
13.7 Het in ontvangst nemen van Producten houdt geen aanvaarding van die Producten in. 13.8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Wederpartij gehouden zonder extra kosten Nederlandstalige en Engelstalige gebruiksaanwijzingen en productinformatie bij de Goederen te verstrekken.
13.9 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden Diensten uitgevoerd conform de Overeenkomst op werkdagen zonder bijkomende kosten van welke aard dan ook.
13.10 Wederpartij zal Diensten door vakbekwaam personeel laten uitvoeren onder voldoende toezicht en leiding.
13.11 Wederpartij ziet erop toe dat bij uitvoering van Diensten de bedrijfsvoering van Benautic zo min mogelijk wordt gestoord.
13.12 Indien Diensten in of rondom bedrijfsgebouwen van Benautic dienen te worden uitgevoerd, zal Wederpartij zich tijdig vertrouwd maken met de locale omstandigheden. Een vertraging in, of belemmering van uitvoering van de Overeenkomst tengevolge van locale omstandigheden die Wederpartij met tijdige inspectie had kunnen voorkomen, komen volledig voor zijn rekening en risico.

Artikel 14 Keuring na uitvoering van de Overeenkomst
14.1 Benautic is niet verplicht om de geleverde goederen na in ontvangstneming te keuren of te doen keuren, niettegenstaande hetgeen daaromtrent door Opdrachtnemer mocht zijn bepaald op een orderbevestiging of soortgelijk document, dan wel op bescheiden die de levering vergezellen.
14.2 Controle, inspectie, keuring of het nalaten hiervan door Benautic houdt op zichzelf geen (blijvende) aanvaarding in van Producten en heeft geen invloed op de rechten van Benautic in verband met non-conforme levering van Producten (zoals het recht te reclameren, de gelding van een garantie en/of aansprakelijkheid van Wederpartij).
14.3 Indien een Product niet voldoet aan de in de Overeenkomst gestelde eisen, heeft Benautic het recht om dit te weigeren.
14.4 Benautic wordt niet verondersteld enig Product bij de levering te hebben aanvaard zolang hij niet een redelijke termijn heeft gehad om het geleverde Product aan een keuring te onderwerpen.
14.5 Aanvaarding van een ontvangen Product ontheft Wederpartij niet van zijn garantieverplichtingen ingevolge artikel 16 van deze Inkoopvoorwaarden.

Artikel 15 Eigendom en risico
15.1 De eigendom van Producten gaat bij levering conform de Overeenkomst op Benautic over. Wederpartij heeft geen retentierecht of opschortingsrecht met betrekking tot de Producten.
15.2 De Producten zijn voor risico van de Wederpartij totdat zij op het overeengekomen afleveradres zijn afgeleverd. Ingeval Benautic de Producten niet aanvaardt, blijven de Producten voor risico van Wederpartij, dan wel komen deze weer voor zijn risico op het moment van verzending van het bericht van afkeuring door Benautic aan de Wederpartij.
15.3 Indien, in afwijking van het bepaalde in artikel 20 van deze Inkoopvoorwaarden (betaling), gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is overeengekomen, worden alle materialen, grondstoffen en halffabricaten die Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, dan wel daartoe zijn bestemd, alsmede alle in bewerking zijnde Producten, in onbezwaarde eigendom door Wederpartij aan Benautic overgedragen op het moment dat Benautic de vooruitbetaling betaalt. Vanaf dat moment houdt Wederpartij deze zaken voor Benautic onder zich en is Wederpartij verplicht al deze zaken genoegzaam te individualiseren en ten behoeve van Benautic afgezonderd van andere zaken onder zich te houden. Het risico van deze zaken blijft bij Wederpartij tot het moment van aanvaarding door Benautic.
15.4 Door Benautic aan Wederpartij voor de uitvoering van een Overeenkomst ter beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen, alsmede in opdracht en voor rekening van Benautic door Wederpartij vervaardigde materialen en hulpmiddelen, zijn en blijven te allen tijde eigendom van Benautic, ook als die zaken worden bewerkt of verwerkt in andere zaken. Deze voor de uitvoering van een Overeenkomst aan Wederpartij ter beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen, alsmede in opdracht en voor rekening van Benautic door Wederpartij vervaardigde materialen en hulpmiddelen, zijn gedurende de uitvoering van een dergelijke Overeenkomst voor risico van de Wederpartij en mogen door Wederpartij nimmer ten behoeve van enige derde worden gebruikt.

Artikel 16 Garantie
16.1 Wederpartij staat er jegens Benautic voor in dat de Producten voldoen aan de specificaties ingevolge de Overeenkomst en in algemene zin geschikt zijn voor het daarmee door Benautic beoogde gebruik. Voorts garandeert Wederpartij dat de Producten deugdelijk zijn geproduceerd en voldoen aan alle relevante (wettelijke) eisen, (overheids)voorschriften en branche gerelateerde veiligheids- en kwaliteitsnormen.
16.2 Wederpartij staat er tevens jegens Benautic voor in dat iedere Overeenkomst dienovereenkomstig op vakbekwame wijze en met inachtneming van alle relevante (wettelijke) eisen, (overheids)voorschriften en branche gerelateerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, wordt uitgevoerd.
16.3 Wederpartij staat er jegens Benautic voor in dat de Producten niet op enigerlei wijze bezwaard zijn en vrij zijn van pandrechten, retentierechten of eigendomsvoorbehoud.
16.4 Deze garanties strekken zich uit tot de kopers en Benautics van Benautic.
16.5 Bij enigerlei tekortkoming in een Product hetwelk zich binnen de overeengekomen garantietermijn voordoet althans door Benautic wordt geconstateerd, zal Wederpartij op eerste verzoek van Benautic deze tekortkoming onmiddellijk en volledig voor eigen rekening en risico (waaronder begrepen transport van het Product) herstellen. Indien herstel binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, zal Wederpartij het Product zo spoedig mogelijk voor eigen rekening en risico (waaronder begrepen transport van het Product) vervangen. Voormelde garantietermijn geldt wederom ten aanzien van het herstelde of vervangen Product.
16.6 Indien in de Overeenkomst geen garantietermijn is opgenomen, geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf het moment dat het betreffende Product aan Benautic is geleverd.
16.7 Indien herstel of vervanging van een Product binnen een redelijke termijn door Wederpartij niet mogelijk is, heeft Benautic naar keuze recht op creditering van de prijs voor het Product of het recht om de tekortkoming op kosten van Wederpartij door een derde te laten herstellen. Benautic zal deze kosten gespecificeerd aan Wederpartij factureren. Betaling van deze factuur, alsmede creditering van de prijs, zal door Wederpartij binnen 7 kalenderdagen aan Benautic worden voldaan.
16.8 Deze regeling laat onverlet alle overige contractuele en wettelijke rechten van Benautic jegens Wederpartij.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 Wederpartij is aansprakelijk voor, en vrijwaart Benautic tegen alle directe en indirecte schade en (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten van Benautic welke zijn ontstaan als gevolg van (i) een toerekenbare tekortkoming van Wederpartij in de nakoming van een Overeenkomst en/of (ii) een door Wederpartij (inclusief zijn ondergeschikten en hulppersonen) jegens Benautic (inclusief zijn ondergeschikten en hulppersonen) gepleegde onrechtmatige daad.
17.2 Wederpartij zal zich voor aansprakelijkheid in het kader van met Benautic gesloten Overeenkomsten deugdelijk verzekeren en verzekerd houden. Op eerste verzoek van Benautic zal Wederpartij aan Benautic een kopie verstrekken van de betreffende verzekeringspolis(sen) en premie betalingsbewijzen.
17.3 Wederpartij vrijwaart Benautic volledig voor alle aanspraken van derden die in enig verband staan met de uitvoering van een Overeenkomst en/of op grond van de wettelijke productenaansprakelijkheid worden ingesteld.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Een beroep op overmacht is niet gerechtvaardigd in geval van een verhindering in de nakoming van een Overeenkomst als gevolg van een gebrek aan personeel, het om enigerlei reden (waaronder begrepen staking) niet beschikbaar zijn van werknemers, hulppersonen, toeWederpartijs of transporteurs, en uitval van hulpmiddelen.
18.2 De partij die zich op overmacht beroept, deelt dit met opgave van de redenen en de verwachte duur van de overmacht, zo spoedig mogelijk aan de andere partij mede.
18.3 Indien een overmachtsituatie zich bij een partij voordoet, heeft de wederpartij het recht om de uitvoering van haar eigen verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 19 Ontbinding
19.1 Ook indien na inontvangstneming en/of betaling mocht blijken dat Producten niet overeenstemmen met de Overeenkomst en/of niet de eigenschappen bezitten die Benautic redelijkerwijs mocht verwachten, heeft Benautic het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zulks zonder (nadere) ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten van Benautic.
19.2 Benautic heeft tevens het recht om een Overeenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd zijn overige contractuele en wettelijke rechten, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: • Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd; • Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement wordt aangevraagd; • De onderneming van Wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd en/of gestaakt; • De directe of indirecte zeggenschap in (de onderneming van) Wederpartij wijzigt; • Op een aanmerkelijk deel van de goederen van Wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen vier weken is opgeheven; • Wederpartij een beroep op overmacht heeft gedaan en de overmachtperiode langer dan 7 dagen duurt of naar verwachting zal duren; • Wederpartij achterstallig is met de betaling van verschuldigde sociale premies, loonbelasting en/of omzetbelasting.
19.3 Bij voortijdige gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, zal Wederpartij de vanwege het ontbonden deel van de Overeenkomst reeds verrichte betalingen, aan Benautic retourneren. Benautic zal vanwege het ontbonden deel van de Overeenkomst reeds geleverde Producten, voor rekening en risico van Wederpartij aan deze retourneren.

Artikel 20 Facturering en betaling
20.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, factureert Wederpartij de Producten op of na de dag van levering gebruikmakend van het door Benautic aangegeven factuuradres. Iedere factuur dient deugdelijk te zijn gespecificeerd en naar de betreffende Overeenkomst te verwijzen. Onder deugdelijke specificatie wordt hier verstaan: • Indien van toepassing een verwijzing naar het betaalschema of opdrachtnummer zoals vastgelegd in de Overeenkomst; • de datum waarop de nader omschreven werkzaamheden zijn verricht of het nader omschreven geleverde feitelijk is afgeleverd; • het aantal gewerkte uren, de loonkosten per uur en de gebruikte materialen (onder vermelding van stuksprijzen); • een namens Benautic afgetekende pakbon, werkbon of kenmerk / ordernummer (voor zover door Benautic afgegeven).
20.2 Betaling van de factuur geschiedt binnen de in de Overeenkomst genoemde termijn, of indien geen termijn is overeengekomen 30 dagen na factuurdatum, mits de Producten overeenkomstig de Overeenkomst zijn afgeleverd en aanvaard en mits Benautic de factuur heeft goedgekeurd.
20.3 Opschorting van de betaling van enige factuur door Benautic op grond van vermoedelijke onjuistheid van die factuur of ondeugdelijkheid van de onderliggende prestatie, geeft Wederpartij niet het recht zijn verplichtingen onder enige Overeenkomst op te schorten of enige Overeenkomst te beëindigen.
20.4 Wederpartij heeft geen recht op verrekening van enigerlei vordering op Benautic met enigerlei schuld aan Benautic.
20.5 Betaling houdt geen aanvaarding of goedkeuring van de geleverde Producten in.

Artikel 21 Geheimhouding
21.1 Wederpartij zal alle informatie die hem in het kader van de uitvoering van enige Overeenkomst omtrent Benautic en de met hem gelieerde vennootschappen en ondernemingen, hun werknemers, hulppersonen, klanten en overige relaties ter kennis komt, strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden openbaar maken en uitsluitend gebruiken voor zover noodzakelijk voor correcte uitvoering van een Overeenkomst.
21.2 Wederpartij staat er jegens Benautic voor in dat de personen die hij bij de uitvoering van enigerlei Overeenkomst inschakelt, de geheimhoudingsverplichting ingevolge artikel 21.1 van deze Inkoopvoorwaarden eveneens in acht zullen nemen. Wederpartij zal ter zake alle redelijkerwijs benodigde voorzorgsmaatregelen treffen.
21.3 Bij handelen in strijd met het bepaalde in dit artikel 21 van deze Inkoopvoorwaarden, verbeurt Wederpartij een zonder ingebrekestelling direct opeisbare boete van € 25.000 per overtreding en van € 5.000 voor ieder dag dat de overtreding voortduurt. Zulks onverminderd het recht van Benautic op volledige schadevergoeding en zijn overige contractuele en wettelijke rechten.

Artikel 22 Intellectuele eigendomsrechten
22.1 Wederpartij garandeert dat de Producten en het beoogde gebruik van de Producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht of enigerlei ander recht van een derde. Wederpartij vrijwaart Benautic voor dergelijke aanspraken van derden en zal Benautic alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.
22.2 Indien blijkt dat door het verkrijgen of het gebruik van een Product door Benautic, inbreuk op enigerlei recht van een derde wordt gepleegd, zal Wederpartij, in overleg met Benautic en zonder dat dit extra kosten voor Benautic met zich meebrengt, onmiddellijk adequate maatregelen treffen om het hieruit voor Benautic voortvloeiende nadeel ongedaan te maken. Indien naar het oordeel van Benautic ongedaan making van het nadeel niet of in onvoldoende mate mogelijk is, zal Wederpartij Benautic ter zake volledig schadeloos stellen.
22.3 Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de uitvoering van een Overeenkomst komen Benautic toe en zullen door Wederpartij aan Benautic worden overgedragen.
22.4 Alle intellectuele eigendomsrechten op, voor of in opdracht van Benautic ontwikkelde software, inclusief broncode en documentatie, berusten bij of worden overgedragen aan Benautic. Intellectuele eigendomsrechten op andere software blijven berusten bij Wederpartij en Wederpartij verleent Benautic een niet-exclusieve, onherroepelijke, eeuwigdurende en kosteloze licentie die niet beperkt is tot specifieke apparatuur of locaties. Het is alle aan Benautic gelieerde ondernemingen toegestaan gebruik te maken van deze licentie(s).
22.5 Het gebruik van de naam en logo’s van Benautic door Wederpartij is zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Benautic, niet toegestaan.

Artikel 23 Overdracht rechten en verplichtingen
23.1 Wederpartij dient iedere Overeenkomst zelf uit te voeren. Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Benautic, is Wederpartij niet bevoegd zijn rechten en plichten ingevolge een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. Dergelijke toestemming ontslaat Wederpartij niet van zijn aansprakelijkheid jegens Benautic voor de nakoming van de Overeenkomst.
23.2 Benautic is gerechtigd haar rechten en verplichtingen op basis van een Overeenkomst (inclusief deze Inkoopvoorwaarden) geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een aan haar gelieerde vennootschap. De Wederpartij verleent hiertoe bij voorbaat haar toestemming, en is gehouden hiertoe, voor zover nodig, haar medewerking te verlenen.

Artikel 24 Duurzaamheid en milieu
24.1 Wederpartij zal zich inspannen voor een duurzame productie van de door hem geleverde Producten in de ruimste zin van het woord (zoals maar niet beperkt tot het nemen van maatregelen om energie en water te besparen). Wederpartij zal zich inspannen voor een duurzaam ge- en/of verbruik van de door hem geleverde Producten. Benautic behoudt zich het recht voor een Overeenkomst te annuleren indien blijkt dat de betrokken Producten of toegepaste productiemethode(n) een gevaar vormen voor mens of milieu, of indien zij bestaan uit of resulteren in afvalproducten die zijn opgenomen in de milieuwetgeving.
24.2 Wederpartij garandeert strikt alle wetgeving na te leven op het gebied van milieubescherming en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.
24.3 Wederpartij zal alle benodigde maatregelen nemen om milieuverontreiniging ten gevolge van de uitvoering van een Overeenkomst te voorkomen. Indien er sprake is van milieuverontreiniging die door Wederpartij veroorzaakt is, zal Wederpartij Benautic vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden die uit deze verontreiniging voortvloeien.

Artikel 25 Overige bepalingen
25.1 Indien een of meer bepalingen van een Overeenkomst (inclusief de Inkoopvoorwaarden) ongeldig zou zijn of worden, zal dit de geldigheid en bindendheid van de overige bepalingen niet aantasten. Partijen zullen de ongeldige bepaling(en) vervangen door een bepaling met overeenkomstige betekenis die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
25.2 Bij beëindiging van een Overeenkomst blijven de artikelen van een Overeenkomst en de Inkoopvoorwaarden van kracht die naar hun aard zijn bestemd om voort te duren, zoals maar niet beperkt tot bepalingen omtrent geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, garanties, toepasselijk recht en bevoegde rechter.
25.3 Wederpartij zal werknemers van Benautic niet belonen met incentives (bijvoorbeeld met spaarpunten en, cadeaus) voor geplaatste inkooporders, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Benautic.

Artikel 26 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
26.1 Op iedere Overeenkomst, de nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien en de Inkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt nadrukkelijk uitgesloten.
26.2 Alle geschillen die uit een Overeenkomst of de Inkoopvoorwaarden voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, of – naar keuze van Benautic – door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Wederpartij.

Chat openen
Welkom bij Benautic Watersport
Buitenboordmotor nog op voorraad? Kijk op benauticshop.nl & reserveer of bestel direct.
Vragen over onderdelen? Ons magazijn werkt uitsluitend per mail: info@benauticwatersport.nl
Vragen over onderhoud of reparatie? Ik help u graag verder op Whatsapp.